Warmińsko-Mazurska
Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego powstała w kwietniu 2002 roku. Jest zespołem konsultacyjno-koordynacyjnym działającym pod przewodnictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

O Radzie

WIĘCEJ O RADZIE

ZADANIA

Do zadań Rady należy opracowywanie regionalnych programów poprawy brd, opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie brd, zatwierdzanie planów wydatków WORD-ów w części przeznaczonej na poprawę brd w województwie, inicjowanie kształcenia kadr administracji publicznej i szkolenie w zakresie brd, inicjowanie współpracy międzywojewódzkiej, współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi, inicjowanie działalności edukacyjno-informacyjnej, udzielanie pomocy podmiotom realizującym zadania objęte regionalnym programem poprawy brd, tworzenie systemu komunikacji ze społeczeństwem w zakresie brd, promowanie inicjatyw mających na celu ochronę życia i zdrowia użytkowników dróg, analizowanie i ocena podejmowanych działań.

O RADZIE

Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest zespołem konsultacyjno-koordynacyjnym działającym pod przewodnictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Działa na podstawie Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz własnego Regulaminu organizacyjnego.
Działalność organizacyjną Wojewódzkiej Rady prowadzi Sekretariat Rady usytuowany w strukturze Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie.

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

RAPORTY BRD

Zapoznaj się z raportami bezpieczeństwa ruchu drogowego

Więcej o …. ….

AKTUALNOŚCI

RAPORT O STANIE BRD W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO – MAZURSKIM W 2020 r.

W-M Obserwatorium BRD opublikowało coroczny raport o stanie brd w województwie. Wg. danych w 2020 r. zaistniało 1041 wypadków drogowych, w których poniosło śmierć 115 osób, a 1188 osób odnio…

Sprawozdanie z działań na rzecz poprawy brd w województwie

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisu art. 140j  ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym, Sekretariat WRBRD przygotował roczne sprawozdanie z działań prowadzonych w województwie warmińsko…

KONTAKT

Działalność organizacyjną Wojewódzkiej Rady prowadzi Sekretariat Rady usytuowany w strukturze Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie.