Pierwsze w 2016 roku posiedzenie W-M Wojewódzkiej Rady BRD

Pierwsze w tym roku posiedzenie Warmińsko - Mazurskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego odbyło się 2 marca, w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego - Regionalnym Centrum BRD w Olsztynie. Głównym tematem spotkania było podsumowanie działań na rzecz poprawy brd w województwie w 2015 r.

Województwo Warmińsko - Mazurskie osiągnęło najlepsze ilościowe, ogólne wskaźniki bezpieczeństwa ruchu drogowego w historii analiz BRD (wypadki, zabici, ranni od 1999 r.)

Spotkanie otworzył Przewodniczący Warmińsko – Mazurskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin. Po powitaniu przedstawił główny temat spotkania, którym było podsumowanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie oraz działań zrealizowanych w 2015 r. Ważnym punktem spotkania było przedstawienie i zatwierdzenie zmian w funkcjonowaniu Wojewódzkiej Rady BRD.

Na posiedzeniu przyjęto nowy regulamin zawierający uregulowania odzwierciedlające kilkuletnie doświadczenia oraz praktyki funkcjonowania WR BRD. Zmiany zostały również poczynione w obrębie składu osobowego. Został on zweryfikowany i uzupełniony. Nowy skład osobowy WR BRD będzie dzielił przedstawicieli z mocy ustawy (Art. 140i Prawa o ruchu drogowym), z prawem głosu, oraz członków tzw. Zespołu roboczego powoływanego przez WRBRD w sprawach doraźnych, bez prawa głosu.

Następnie Pan mł. insp. Robert Zalewski - Naczelnik WRD KWP w Olsztynie aby przedstawił podsumowanie statystyczne roku 2015. Naczelnik skomentował wskaźniki dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie oraz przedstawił działania w obszarze nadzoru nad ruchem drogowym w 2015 r., w województwie warmińsko – mazurskim.

Analiza zaprezentowanych przez Naczelnika danych za rok 2015, pozwala na wyciągnięcie podstawowych wniosków:

W 2015 r. zanotowano największy spadek w podstawowych ilościowych kategoriach oceny stanu BRD czyli: wypadkach, zabitych i rannych ogółem, w historii analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko - mazurskim (od 1999 r.)

Pomiędzy 2004 – 2015 zanotowano spadek ilości zabitych na drogach województwa o 55%, co daje nadzieję na osiągniecie celów W-M Strategii poprawy BRD do 2020 r.

Liczba ciężko rannych w województwie, w 2015 r. spadła do poziomu planowanego dopiero w 2018 r.

Pomimo dobrych statystyk, nie zmieniła się ciężkość zdarzeń drogowych w regionie w stosunku do roku poprzedniego: wskaźnik zagrożenia określający tzw. ryzyko zgonu (ilość zabitych/100 tys. mieszkańców) nie zmienił się i wynosi 10, natomiast wskaźnik ciężkości wypadków (ilość zabitych/100 wypadków) wyniósł 9,1.

Pomimo ciągłego wzrostu liczby zarejestrowanych pojazdów w województwie, następuje spadek zagrożeń w ruchu drogowym.

Głównymi problemami regionu są wciąż wypadki związane z najechaniem na drzewo, pieszego oraz zderzenia czołowe pojazdów – ilość oraz ciężkość wypadków tego typu w regionie jest najwyższa.

Systematycznie co roku, zmniejsza się ilość wypadków i ofiar spowodowanych przez nietrzeźwych uczestników ruchu, zarówno kierujących jak i pieszych.

Nowym działaniem Policji jest stworzenie tzw. „map zagrożeń”, które w formie graficznej będą ukazywały niebezpieczne obszary województwa pod względem określonych wskaźników BRD.

Pan Rafał Pudelski – Naczelnik Wydziału Inspekcji Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie, dodał, że Inspekcja Transportu Drogowego w Olsztynie poza działalnością typowo kontrolną angażuje się również w różnego rodzaju akcje edukacyjne typu: „Bezpieczne wakacje”, „Trzeźwy transport”, „Drogołamacz”, „Pasażer”, „Pomarańczowy pojazd” i inne działania wspólne, realizowane m. in. z Policją, Urzędem Celnym oraz Strażą Graniczną.

Następnie zabrali głos przedstawiciele obszaru poprawy infrastruktury drogowej. Głos zabrał Pan Tomasz Radzikowski z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Poinformował o realizacji programu „Przyjazna Droga”, który polega na poprawie bezpieczeństwa na odcinku pilotażowym DW nr 507 Orneta - Dobre Miasto. Poza działaniami typowo infrastrukturalymi (chodniki, perony przystankowe), stosowano także sposoby niekonwencjonalne. Wprowadzono dodatkowe innowacyjne oznakowanie informacyjno – ostrzegawcze m. in. na drogach, które charakteryzują się dużą ilością drzew w skrajni jezdni (znaki „prędkość zalecana”). Poza tym skupiono się również na działaniach pośród lokalnej społeczności drogi nr 507. Były to m. in. dożynki gminne, gdzie przedstawiano treści związane z brd. Do działań pozastrukturalnych można zaliczyć również organizowanie konkursów fotograficznych, zorganizowanie II W-M Forum Drogowego w Lidzbarku Warmińskim czy konkursu „Buforstrada”. Ważnym elementem współdziałania z organizacjami ekologicznymi, jest program sadzenia drzew poza pasem drogowym.

Natomiast Pan Jarosław Bera, Z-ca Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie poza przedstawieniem najważniejszych inwestycji realizowanych przez GDDKiA poinformował, że roku 2015 rozpoczęto lub kontynuowano realizację inwestycji drogowych o łącznej wartości ok. 3,6 mld zł, efektem prowadzonych prac będzie oddanie do użytku ok. 94 km nowych odcinków dróg krajowych.

Następnie zabrał głos Pan Grzegorz Matczyński reprezentujący Związek OSP RP woj. Warmińsko - Mazurskiego, który przedstawił działania związane z ratownictwem drogowym w województwie. Omówił zebrane doświadczenia w funkcjonowaniu Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które w pełni obsługuje telefon alarmowy nr 112 z terenu całego województwa. Od kilku lat następuje również wzrost ilości interwencji ratownictwa medycznego oraz lotniczego pogotowia ratunkowego. Zwrócił uwagę, iż sprzęt do ratowania życia na miejscu wypadku szybko się zużywa się i wymaga ciągłej wymiany. Niewystarczające środki przeznaczone na odnowienie powodują spadek sprawności i skuteczności jednostek zaangażowanych w ratownictwo.


Następnym punktem spotkania było przedstawienie działań w zakresie edukacji i komunikacji ze społeczeństwem. Te działania od lat wspierają WORDy w Olsztynie i Elblągu. W zwiazku z powyższym Pani Izabela Nowaczyk, Kierownik działu Szkoleń i BRD WORD w Elblągu oraz Mariusz Sztern, St. specjalista ds. BRD z WORD – Regionalnego Centrum BRD w Olsztynie, przedstawili wiele inicjatyw mających na celu poprawę świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat BRD. Należy tu wymienić „Program – Rowerowy Autochodzik”, skierowany do dzieci z kilkudziesięciu przedszkoli. „Turnieje BRD” oraz „Turniej Motoryzacyjny” skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej, który angażuje większość szkół województwa. Sporządzono również kolejny raport W-M Obserwatorium BRD oceniający stan BRD w województwie. Zawiera on również analizę poszczególnych powiatów. Na tej podstawie wyłoniono najbezpieczniejsze powiaty w 2014 r – olecki i bartoszycki, które otrzymały z rąk Marszałka Województwa stosowne wyróżnienia.


Na koniec spotkania zatwierdzono uchwałą planowane wydatki na rzecz BRD WORD w Olsztynie i Elblągu w 2016 r.